Každý záväzok platiť (dlh) jedného podnikateľa je zároveň právom na plnenie (pohľadávkou) iného podnikateľa. Samozrejme tieto vzťahy vznikajú aj medzi nepodnikateľmi, u ktorých taktiež záväzok jedného predstavuje pohľadávku druhého.

Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z nich urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.