V každodennej podnikateľskej praxi podnikatelia realizujú obchody, v ktorých na jednej strane niečo poskytujú a na strane druhej niečo platia. Každý takýto záväzok platiť (dlh) jedného podnikateľa je zároveň právom na plnenie (pohľadávkou) iného podnikateľa. Samozrejme tieto vzťahy vznikajú aj medzi nepodnikateľmi, u ktorých taktiež záväzok jedného predstavuje pohľadávku druhého.

Pokiaľ sa stretnú pohľadávky s dlhmi dvoch korešpondujúcich subjektov, dochádza k ich zániku započítaním. T.j. pokiaľ dlhujete niekomu peniaze, musíte nájsť subjekt, ktorý má voči Vášmu veriteľovi pohľadávku (t.j. komu dlhuje váš veriteľ). Ak takúto pohľadávku kúpite, „stretne“ sa s vašim dlhom a oba právne vzťahy zaniknú na základe ich započítania.

Ak niekto dlhuje vám, máte možnosť svoju pohľadávku postúpiť – predať niekomu, kto hľadá pohľadávku voči Vášmu dlžníkovi na započítanie. Takýmto spôsobom získate svoje peniaze rýchlejšie, ako prostredníctvom zdĺhavých a nákladných súdnych sporov.

Burzapohladavok.eu je unikátnym a originálnym portálom poskytujúcim svojim registrovaným užívateľom dva druhy služieb. Buď prostredníctvom zverejnenia pohľadávky voči svojmu dlžníkovi nájdete niekoho, kto takúto pohľadávku kúpi, alebo prostredníctvom zverejnenia svojho veriteľa nájdete pohľadávku voči nemu, kúpite ju a započítate si ju svojim záväzkom, na základe čoho Váš záväzok zanikne.

V obidvoch prípadoch dochádza k Vami želanému efektu – zbavíte sa buď svojich dlhov alebo svojich nevymožených pohľadávok. Vždy však získate.

V prípade kúpy pohľadávok kupujete pohľadávky za menšiu sumu ako je nominálna hodnota pohľadávky, započítate si ju však v plnej výške.

V prípade predaja pohľadávok dostanete peniaze, ktoré od Vášho dlžníka neviete vymôcť.

Burzapohladavok. eu je miestom pre Vaše výhodné obchody.

Prevádzkovateľom portálu burzapohladavok. eu je spoločnosť 2T Invest, s.r.o. so sídlom J. Chalupku 8, Banská Bystrica.