I. Portál burzapohladavok.eu

 1. Účelom Portálu burzapohladavok.eu je poskytnúť potenciálnym záujemcom spĺňajúcim podmienky určené Prevádzkovateľom portálu možnosť zverejnenia ponúk na predaj a kúpu pohľadávok.
 2. Prístup k aktuálnej databáze ponúk na predaj a kúpu pohľadávok uverejnených na Portáli burzapohladavok.eu je bezplatný.
 3. Účelom Portálu je prostredníctvom predaja pohľadávok vytvoriť na strane veriteľov možnosť rýchleho získania finančných prostriedkov v podobe odplaty za postupovanú pohľadávku bez nutnosti ich vymáhania v súdnych sporoch, ktoré sú často nákladné a zdĺhavé, pričom získanie požadovaného výsledku (právoplatné súdne rozhodnutie slúžiace ako exekučný titul) je často finančne aj časovo neprimerane náročné.
 4. Účelom Portálu je rovnako prostredníctvom kúpy pohľadávok vytvoriť na strane dlžníkov možnosť výhodného nadobudnutia pohľadávok evidovaných voči ich veriteľom (za cenu nižšiu ako je nominálna hodnota pohľadávok), a tým získať možnosť započítania týchto výhodne nadobudnutých pohľadávok s pohľadávkami ich veriteľov. Takýto postup predstavuje úsporu finančných prostriedkov dlžníka, ktorá je zvyčajne vyčísliteľná ako rozdiel medzi nominálnou hodnotou nadobudnutej pohľadávky a jej príslušenstva a sumy, za ktorú dlžník takúto pohľadávku nadobudne.

II. Definícia pojmov

 1. „Portál“ je systém sprostredkovania odplatného postupovania a odplatného nadobúdania pohľadávok prevádzkovaný oprávnenou osobou na internetovej doméne burzapohladavok.eu.
 2. „Prevádzkovateľ portálu“ je spoločnosť 2T Invest s.r.o., IČO: 47 607 165, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26200/S.
 3. „Advokát“ je právnická alebo fyzická osoba poskytujúca právne služby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 586/2003 Zb. o advokácii prevádzkovateľovi Portálu, Záujemcovi alebo tretej osobe, ktorá má záujem uzatvoriť so Záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávky.
 4. „OZ“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. „ObZ“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 6. „ZKR“ je zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
 7. „Kúpa pohľadávky“ je odplatné nadobudnutie pohľadávky evidovanej voči tretím osobám na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej v zmysle ustanovení § 524 a nasl. OZ.
 8. „Predaj pohľadávky“ je odplatný prevod pohľadávky veriteľom na tretiu osobu na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej v zmysle ustanovení § 524 a nasl. OZ.
 9. „Ponuka na predaj“ je ponuka Záujemcu o predaj na predaj jeho pohľadávky evidovanej voči konkrétnemu dlžníkovi zverejnená na Portáli.
 10. „Ponuka na kúpu“ je ponuka Záujemcu o kúpu na kúpu pohľadávky bližšie neurčeného veriteľa voči konkrétnemu dlžníkovi.
 11. „Započítanie pohľadávok“ je jednostranný právny úkon smerujúci k jednoduchému a rýchlemu zániku vzájomných pohľadávok bez nutnosti ich súdneho vymáhania. Právny inštitút započítania vzájomných pohľadávok je definovaný v ustanovení § 580 OZ a nasl. a § 358 a nasl. ObZ.Pre účely týchto VOP je pod pojmom započítanie pohľadávok potrebné rozumieť aj dohodu o započítaní pohľadávok ako dvojstranný právny úkon.
 12. „Tretia osoba“ je osoba, ktorá má záujem kúpiť pohľadávku zverejnenú na Portáli na základe oznámenia Záujemcu o predaj zverejneného na Portáli, ktorý bol zabezpečený Prevádzkovateľom portálu na základe jeho sprostredkovateľskej činnosti alebo osoba, ktorá má záujem predať svoju pohľadávku na základe oznámenia Záujemcu o kúpu zverejneného na Portáli, ktorý bol zabezpečený Prevádzkovateľom portálu na základe jeho sprostredkovateľskej činnosti.
 13. „Záujemca o kúpu“ je osoba, ktorá má záujem prostredníctvom Portálu kúpiť pohľadávku iného veriteľa evidovanú voči konkrétnemu dlžníkovi od inej, bližšie neurčenej osoby. Pre účely týchto VOP je potrebné pod pojmom Záujemca o kúpu rozumieť aj jeho blízke osoby v zmysle ich definície obsiahnutej v ustanovení § 116 OZ, osoby definované v ustanovení § 40a OZ, osoby definované v ustanovení § 66a ObZ ako aj v zmysle definície spriaznenej osoby uvedenej v ustanovení § 9ZKR.
 14. „Záujemca o predaj“ je osoba, ktorá má záujem predať svoju pohľadávku evidovanú voči konkrétnemu dlžníkovi bližšie neurčenému konkrétnemu Záujemcovi. Pre účely týchto VOP je potrebné pod pojmom Záujemca o predaj rozumieť aj jeho blízke osoby v zmysle ich definície obsiahnutej v ustanovení § 116 OZ, osoby definované v ustanovení § 40a OZ, osoby definované v ustanovení § 66a ObZ ako aj v zmysle definície spriaznenej osoby uvedenej v ustanovení § 9ZKR.
 15. „Sprostredkovateľská činnosť“ je činnosť Prevádzkovateľa portálu spočívajúca v zabezpečení uzatvorenia zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky, ktorou dôjde k prevodu alebo k nadobudnutiu pohľadávky zverejnenej na Portáli.
 16. „Odmena za zverejnenie ponuky“ je odmena Prevádzkovateľa portálu za zverejnenie ponuky Záujemcu o predaj pohľadávky alebo Záujemcu o kúpu pohľadávky.
 17. „Sprostredkovateľská odmena“ je odmena Prevádzkovateľa portálu, na zaplatenie ktorej mu vzniká nárok voči Záujemcovi o kúpu alebo voči Záujemcovi o predaj na základe sprostredkovateľskej činnosti Prevádzkovateľa portálu. Nárok Prevádzkovateľa portálu na zaplatenie Sprostredkovateľskej odmeny vzniká až po uzavretí zmluvy o postúpení.
 18. „VOP“ sú všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa portálu, ktoré záväzným spôsobom určujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa portálu, Záujemcov a Tretích osôb.

III. Podmienky zverejnenia ponuky Záujemcu

 1. Záujemca o kúpu a Záujemca o predaj, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, je povinný vyplniť, podpísať a doručiť Prevádzkovateľovi portálu formulár „Súhlas so spracovaním osobných údajov“. Prevádzkovateľ portálu v čase pred doručením podpísaného formulára „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ nie je povinný poskytnúť Záujemcovi, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom, akékoľvek svoje služby.
 2. Každý Záujemca o predaj a každý Záujemca o kúpu je v čase pred zverejnením svojej Ponuky na predaj alebo kúpu pohľadávky na Portáli povinný preštudovať si VOP a Prevádzkovateľom Portálu určeným spôsobom vyhlásiť, že s obsahom VOP bez akýchkoľvek výhrad v celom rozsahu súhlasí.
 3. Záujemca o predaj a Záujemca o kúpu je povinný vyplniť formulár na zverejnenie ponuky na Kúpu pohľadávky alebo ponuky na Predaj pohľadávky. Každý Záujemca o predaj alebo Záujemca o kúpu zodpovedá za to že, všetky ním uvedené informácie o Pohľadávke sú správne a pravdivé.
 4. Záujemca o predaj pohľadávky je na požiadanie Prevádzkovateľa portálu povinný predložiť Prevádzkovateľovi portálu na nahliadnutie a posúdenie všetky listiny preukazujúce existenciu a výšku pohľadávky, ktorú má Záujemca o predaj záujem predať prostredníctvom Portálu. Prevádzkovateľ portálu však za žiadnych okolností nie je povinný preverovať správnosť a úplnosť informácií zverejňovaných Záujemcom o predaj. Za správnosť týchto informácií zodpovedá len konkrétny Záujemca o predaj.
 5. Záujemca o predaj nie je oprávnený žiadať o zverejnenie ponuky na predaj svojej pohľadávky v prípade, ak je postúpenie jeho pohľadávky z akéhokoľvek dôvodu vylúčené ako aj v prípade, ak by mal Záujemca o predaj súčasne záväzok voči subjektu, pohľadávku voči ktorému chce Záujemca o predaj predať a ktorý je možné započítať s jeho pohľadávkou ponúkanou na predaj prostredníctvom Portálu. Záujemca o predaj zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá bude porušením tejto jeho povinností spôsobená.
 6. V prípade, ak má Prevádzkovateľ portálu akékoľvek odôvodnené pochybnosti o pravdivosti informácií uvedených Záujemcom o predaj, má Prevádzkovateľ portálu právo ponuku na predaj pohľadávky nezverejniť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú zverejnením nepravdivých informácií o pohľadávke zaťažuje výlučne Záujemcu o predaj.
 7. Po vyplnení formuláru ponuky na predaj alebo kúpu pohľadávky je Záujemca o predaj alebo Záujemca o kúpu povinný uviesť Prevádzkovateľovi portálu svoje fakturačné údaje, na základe ktorých mu bude Prevádzkovateľom portálu vystavená zálohová faktúra. Zálohová faktúra bude Záujemcovi o kúpu alebo Záujemcovi o predaj doručovaná výlučne elektronicky na ním uvedenú mailovú adresu.
 8. Ponuka Záujemcu o predaj alebo Záujemcu o kúpu bude na Portáli zverejnená najneskôr v lehote 24 hodín počítanej od pripísania jednorazovej odmeny na bankový účet určený Prevádzkovateľom portálu.
 9. Prevádzkovateľ portálu je povinný zabezpečiť, že ponuka Záujemcu o predaj alebo Záujemcu o kúpu bude na Portáli zverejnená minimálne po dobu 6 mesiacov odo dňa zaplatenia jednorazovej odmeny za zverejnenie ich ponuky na Portáli.

IV. Poplatok za zverejnenie a Sprostredkovateľská odmena Prevádzkovateľa portálu

 1. Prevádzkovateľ portálu má nárok na zaplatenie jednorazovej odmeny za zverejnenie ponuky Záujemcu o predaj a Záujemcu o kúpu na Portáli vo výške 10,- €.
 2. Prevádzkovateľ portálu má voči Záujemcovi o predaj nárok na zaplatenie Sprostredkovateľskej odmeny v prípade, ak Záujemca o predaj uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávky, na základe ktorej prevedie (odplatne alebo bezodplatne) svoju pohľadávku na Záujemcu o kúpu alebo na Tretiu osobu, ktorú zabezpečil Prevádzkovateľ portálu. Výška Sprostredkovateľskej odmeny Prevádzkovateľa portálu predstavuje 10 % odplaty dohodnutej v zmluve o postúpení pohľadávky. V prípade bezodplatného prevodu pohľadávky predstavuje Sprostredkovateľská odmena Prevádzkovateľa portálu 10 % nominálnej hodnoty pohľadávky.
 3. Prevádzkovateľ portálu má voči Záujemcovi o kúpu nárok na zaplatenie Sprostredkovateľskej odmeny v prípade, ak Záujemca o kúpu uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávky, na základe ktorej nadobudne (odplatne alebo bezodplatne) pohľadávku od Záujemcu o predaj alebo od Tretej osoby, ktorú zabezpečil Prevádzkovateľ. Výška Sprostredkovateľskej odmeny Prevádzkovateľa portálu predstavuje 10 % odplaty dohodnutej v zmluve o postúpení pohľadávky. V prípade, ak Záujemca o kúpu nadobudne pohľadávku bezodplatne, Výška sprostredkovateľskej odmeny Prevádzkovateľa portálu predstavuje 10 % nominálnej hodnoty pohľadávky.
 4. V prípade, ak Prevádzkovateľovi portálu vznikne nárok na odmenu súčasne voči Záujemcovi o kúpu aj voči Záujemcovi o predaj, jeho Sprostredkovateľská odmena je 10 % odplaty dohodnutej v zmluve o postúpení pohľadávky. V prípade bezodplatného postúpenia pohľadávky predstavuje Sprostredkovateľská odmena Prevádzkovateľa portálu 10 % nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.
 5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie týchto VOP sprostredkovateľská odmena Prevádzkovateľa portálu nebude nižšia ako 3 % nominálnej hodnoty pohľadávky.
 6. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ portálu stane platcom dane z pridanej hodnoty, je Prevádzkovateľ portálu oprávnený zvýšiť jednorazovú odmenu za zverejnenie ponuky Záujemcu o predaj alebo Záujemcu o kúpu špecifikovanú v bode 1 tohto článku VOP a sprostredkovateľskú odmenu uvedenú v bode 2 a 3 tohto článku VOP o aktuálne platnú sadzbu DPH.
 7. Sprostredkovateľská odmena Prevádzkovateľa portálu špecifikovaná v bode 2 a 3 tohto článku zahŕňa i všetky náklady Prevádzkovateľa portálu akokoľvek súvisiace s jeho činnosťou sprostredkovateľa vrátane prípadných nákladov Prevádzkovateľa portálu na prípravu zmluvy o postúpení pohľadávky ním vybraným Advokátom.
 8. Nárok Prevádzkovateľa portálu na zaplatenie Sprostredkovateľskej odmeny vznikne aj v prípade, ak Záujemca o predaj pohľadávky v lehote 1 roka od poskytnutia sprostredkovateľských služieb Prevádzkovateľom portálu svoju pohľadávku predá alebo bezodplatne prevedie na:

  a) Tretiu osobu, ktorú na základe svojej činnosti vyhľadal Prevádzkovateľ portálu,
  b) na osobu blízku osobe uvedenej v písmene a) vyššie v zmysle definície blízkej osoby uvedenej v ustanovenie § 116 OZ,
  c) na osobu ovládanú osobou uvedenou v písmene a) vyššie alebo na osobu, ktorá ovláda osobu uvedenú v bode a) vyššie v zmysle definície ovládanej a ovládajúcej osoby uvedenej v ustanovení § 66a ObZ,
  d) na spriaznenú osobu osobe uvedenej v bode a) vyššie v zmysle definície spriaznenej osoby uvedenej v ustanovení § 9 ZKR;

 9. Nárok Prevádzkovateľa portálu na zaplatenie Sprostredkovateľskej odmeny vznikne aj v prípade, ak Záujemca o predaj pohľadávky v lehote 1 roka od poskytnutia sprostredkovateľských služieb Prevádzkovateľom portálu svoju pohľadávku predá alebo bezodplatne prevedie na svoju blízku osobu v zmysle jej definície uvedenej v ustanovení § 116 OZ alebo v zmysle definície spriaznenej osoby uvedenej v ustanovení § 9 ZKR a táto osoba následne pohľadávku predá alebo bezodplatne prevedie na ktorúkoľvek z osôb uvedených v bode 8 vyššie.
 10. Nárok Prevádzkovateľa portálu na zaplatenie sprostredkovateľskej odmeny vznikne aj v prípade, ak pohľadávku, o nadobudnutie ktorej prejavil záujem Záujemca o kúpu v lehote 1 roka od poskytnutia sprostredkovateľských služieb Prevádzkovateľom portálu kúpi alebo bezodplatne nadobudne od:

  a) Tretej osoby, ktorú na základe svojej činnosti vyhľadal Prevádzkovateľ portálu,
  b) osoby blízkej osobe uvedenej v písmene a) vyššie v zmysle definície blízkej osoby uvedenej v ustanovenie § 116 OZ,
  c) osoby ovládanej osobou uvedenou v písmene a) vyššie alebo osoby, ktorá ovláda osobu uvedenú v bode a) vyššie v zmysle definície ovládanej a ovládajúcej osoby uvedenej v ustanovení § 66a ObZ,
  d) osoby spriaznenej od osobu osobe uvedenej v bode a) vyššie v zmysle definície spriaznenej osoby uvedenej v ustanovení § 9 ZKR;

V. Zodpovednosť a povinnosti Záujemcu o predaj a Záujemcu o kúpu

 1. Záujemca o predaj zodpovedá za pravdivosť a správnosť informácií týkajúcich sa pohľadávky zverejnených v jeho Ponuke. Záujemca o predaj je jediným subjektom, ktorý zodpovedá za prípadné porušenie akýchkoľvek práv subjektu ním špecifikovaného v jeho Ponuke.
 2. V prípade, ak si osoba špecifikovaná Záujemcom o predaj v jeho Ponuke uplatní voči Prevádzkovateľovi portálu akýkoľvek nárok na akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie z dôvodu zverejnenia Ponuky Záujemcu o predaj Prevádzkovateľom portálu, je Prevádzkovateľ portálu oprávnený uplatniť si voči Záujemcovi o predaj nárok na náhradu škody. Pre účely týchto VOP sa pod škodou rozumie plnenie, ktoré bude Prevádzkovateľ portálu povinný poskytnúť subjektu špecifikovanému v Ponuke Záujemcu o predaj.
 3. Záujemca o predaj je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi portálu na základe jeho vyžiadania všetky podklady, listiny a iné dôkazy preukazujúce existenciu jeho pohľadávky. Záujemca o predaj akceptovaním týchto VOP súčasne výslovne splnomocňuje Prevádzkovateľa portálu na a) poskytnutie týchto dokladov tretej osobe za účelom oboznámenia sa s právnym stavom pohľadávky a za účelom predloženia ponuky na kúpu alebo predaj pohľadávky Záujemcovi a b) zastupovanie Záujemcu pri rokovaniach s treťou osobou o podmienkach predaja alebo kúpy pohľadávky, pričom Prevádzkovateľ portálu je povinný konať výlučne v súlade s pokynmi Záujemcu (predovšetkým v otázke odplaty za postúpenie pohľadávky a spôsobe jej platenia).
 4. Záujemcovi o kúpu a Záujemcovi o predaj sa pri využívaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom portálu prostredníctvom Portálu zakazuje najmä:

  a) zverejňovať na Portáli nepravdivé informácie o svojich dlžníkoch alebo akýchkoľvek tretích osobách,
  b) zverejňovať informácie, ktoré tvoria bankové alebo iné tajomstvo ako aj informácie, vo vzťahu ku ktorým je viazaný povinnosťou mlčanlivosti,
  c) rozširovať a používať informácie nachádzajúce sa v databázach Prevádzkovateľa portálu na účely nesúvisiace s prevádzkou Portálu s výnimkou informácií, ktoré do databáz prevádzkovaných Portálom zadal on sám,
  d) používať a šíriť nástroje, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli ohroziť bezpečnosť databáz nachádzajúcich sa na Portáli, robiť kópie týchto databáz alebo ich iným spôsobom nepovolene šíriť,
  e) porušovať práva tretích osôb a to vrátane autorských práv a práv zhotoviteľa databázy,
  f) zadávať do databáz informácie o dlžníkoch, ktorými sú fyzické osoby nepodnikatelia v prípade, ak by tým mohlo byť akýmkoľvek spôsobom porušené ich právo na ochranu osobných údajov; v prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za porušenie práv tretích osôb výlučne Záujemca o kúpu alebo Záujemca o predaj. Prevádzkovateľ je oprávnený takéto údaje o dlžníkoch, ktorými sú fyzické osoby nepodnikatelia nezverejniť, resp. už zverejnené údaje odstrániť z databáz nachádzajúcich sa na Portáli.

 5. V prípade, ak Záujemca o kúpu alebo Záujemca o predaj poruší ktorýkoľvek zo zákazov uvedených vyššie, Prevádzkovateľ portálu má právo bez ďalšieho okamžite ukončiť poskytovanie služieb Záujemcovi o kúpu alebo Záujemcovi o predaj bez povinnosti vrátiť im poplatky nimi už zaplatené podľa týchto VOP.
 6. Pri prevádzkovaní Portálu môže dôjsť k jeho dočasnému znefunkčneniu, dočasným výpadkom alebo dočasnému obmedzeniu alebo zhoršeniu kvality poskytovaných služieb. V takomto prípade Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené jednotlivým Používateľom, ktoré boli spôsobené technickými poruchami, vyššou mocou alebo konaním tretích osôb.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať plánovanú odstávku Portálu za účelom údržby, opráv a zdokonalenia softwaru a hardweru používaného na prevádzku Portálu.

VI. Zodpovednosť Prevádzkovateľa portálu

 1. Prevádzkovateľ portálu je povinný poskytovať služby jednotlivým Používateľom po celú dobu uvedenú v článku III bod 9 VOP.
 2. Prevádzkovateľ portálu je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktoré mu boli oznámené jednotlivými osobami využívajúcimi jeho služby poskytované prostredníctvom Portálu.
 3. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti Prevádzkovateľa portálu sa nepovažuje oznámenie skutočností zverených mu Záujemcom o predaj alebo Záujemcom o kúpu Tretím osobám, ktoré ho požiadali o poskytnutie informácií o jednotlivých pohľadávkach za predpokladu, že tieto Tretie osoby uzavrú s Prevádzkovateľom portálu zmluvu o mlčanlivosti.
 4. V prípade, ak bude Prevádzkovateľ portálu pri poskytovaní sprostredkovateľskej činnosti zabezpečovať vypracovanie zmluvy o postúpení pohľadávok, musí si poskytnutie tejto právnej služby vždy objednať u Advokáta. Prevádzkovateľ portálu nie je pri výbere Advokáta žiadnym spôsobom obmedzovaný alebo limitovaný. Náklady na služby Advokáta určeného Prevádzkovateľom portálu znáša Prevádzkovateľ portálu. V prípade, ak bude Záujemca o predaj alebo Záujemca o kúpu trvať na využití služieb ním určeného Advokáta, náklady spojené s jeho službami nie je povinný znášať Prevádzkovateľ portálu.

VII. Rozhodcovská doložka

 1. Akékoľvek spory, nezrovnalosti alebo nároky medzi zmluvnými stranami vyplývajúce alebo súvisiace s ustanoveniami tejto Zmluvy, s porušením, ukončením či neplatnosťou tejto Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa platnosti tejto rozhodcovskej doložky, budú riešené a s konečnou platnosťou rozhodnuté v písomnom rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom Victoria rozhodcovský súd v Žiline, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, zriadenom pri Victoria legal arbiter s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 44 826 460, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 53057/L (ďalej len „Stály rozhodcovský súd“), podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky záväzným spôsobom upravujú práva a povinnosti všetkých osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom využijú služby Prevádzkovateľa portálu, ktoré budú poskytnuté prostredníctvom Portálu. V prípade, ak Všeobecné obchodné podmienky neupravujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho vzťahu, pre záväzné určenie práv a povinností sú určujúce právne normy obsiahnuté v ObZ a OZ.
 2. Pre úpravu práv a povinností vyplývajúcich z jednotlivých právnych vzťahov je rozhodujúce znenie všeobecných obchodných podmienok platné v deň vzniku príslušného právneho vzťahu.
 3. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený jednostranne meniť znenie VOP. Nové znenie VOP sa stáva platným a záväzným v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola zmena VOP zverejnená na Portáli. Nové znenie VOP je záväzné pre právne vzťahy, ktoré vzniknú v čase po tom, čo sa nové znenie VOP stalo záväzným.

Informačnému systému osobných údajov "IS Pohľadávky" je Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pridelené identifikačné číslo 1410238.

V Banskej Bystrici dňa 07.10.2014