Najrýchlejšie je vyhľadávať pomocou identifikačného čísla IČO, príp. obchodného mena (mena a priezviska). Pokročilé vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať podľa obchodného mena/mena a priezviska dlžníka, jeho sídla, výšky istiny, výšky príslušenstva alebo zmluvnej pokuty, právneho dôvodu vzniku pohľadávky, právnej úpravy vzťahu veriteľa a dlžníka, druhu poskytnutého plnenia, stavu vymáhania pohľadávky , dátumu splatnosti pohľadávky a jej zabezpečenia.