burzapohladavok.eu – vyriešte svoje pohľadávky a záväzky výhodne

Na Slovensku sú pohľadávky chápané ako súčasť každodennej reality. Pre každého podnikateľa sú nočnou morou, často existenčným problémom na ktorom stojí existencia firmy. Riešení je niekoľko od podania žaloby na súde až po jej vymáhanie mimosúdnou cestou. Ich úspešnosť je rôzna a často za hranicou zákona. My vám ponúkame riešenie výhodné a v súlade so zákonom.

Vznik pohľadávky a jej nevýhody

Pohľadávky vznikajú takmer vždy neuhradenou faktúrou. Nasleduje niekoľko upozornení, a ak sa dlžník nepostaví ku svojmu záväzku zodpovedne, pre veriteľa začínajú problémy:

 1. pokiaľ bola predmetom faktúry dodávka tovaru, vzniká veriteľovi priama škoda, za tovar musel zaplatiť;
 2. z nezaplatenej faktúry musí štátu zaplatiť DPH a daň z príjmu;
 3. k pohľadávke po lehote splatnosti je potrebné vytvárať opravné položky,
 4. ak je na dlžníka vyhlásený konkurz, pohľadávka bude v prospech veriteľa uspokojená v minimálnom rozsahu;
 5. v prípade reštrukturalizácia dlžníka je rozsah ešte nižší, približne 10% z hodnoty pohľadávky v období niekoľkých rokov.

Vymáhanie pohľadávok je potrebné riešiť včas

Netreba veriť sľubom o vyplatení faktúr a v žiadnom prípade nečakať po splatnosti dlho na jej úhradu. Už po niekoľkých mesiacoch, po uplynutí splatnosti pohľadávky, jej vymožiteľnosť radikálne klesá . Dôvodov môže byť viac, napríklad dlhodobá platobná neschopnosť, likvidácia spoločnosti dlžníka, konkurz na majetok dlžníka, reštrukturalizácia apod.

Aké sú možnosti vymáhania pohľadávok?

Optimálna cesta vymoženia pohľadávky je podanie žaloby na súd s cieľom dosiahnutia právoplatného rozhodnutia a rýchlej exekúcie. Nie vždy je však tento spôsob dostatočne rýchly, finančne výhodný a efektívny.

 • veriteľ musí zaplatiť súdny poplatok vo výške 6 % z hodnoty vymáhanej pohľadávky a odmenu je nutné zaplatiť aj právnemu zástupcovi;
 • spor sa môže skončiť aj po niekoľkých rokoch;
 • v prípade exekúcie je potrebné zaplatiť súdnemu exekútorovi preddavok na jeho trovy.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok ponúkajú rôzne spoločnosti. Tie však nemajú k dispozícii žiadne legálne donucovacie prostriedky, ktorými by dlžníka prinútili zaplatiť svoj dlh. Kvalita ich práce je veľmi kolísavá a postupy často za hranicou zákona.

Riešením je postúpenie – predaj pohľadávky, jej kúpa a započítanie

Právny poriadok SR ponúka jednoduché a rýchle riešenie ako pre veriteľov, tak i pre dlžníkov. Spočíva v predaji a kúpe pohľadávky a ich následnom započítaní. Na základe zmlúv a započítacích prejavov potom pohľadávky a záväzky (dlhy) v účtovníctve jednoducho prestanú existovať.

Započítania pohľadávok – jednoduchý príklad

Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu (najčastejšie ide o peňažné plnenie), zaniknú vzájomným započítaním. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Spomedzi všetkých spôsobov riešení je postúpenie pohľadávok, odkúpenie a následné započítanie pohľadávok najvýhodnejšie a najrýchlejšie zákonné riešenie.

burzapohladavok.eu – miesto pre výhodné obchody

Sme miestom, ktoré spája podnikateľov bez ohľadu na to, či sú v pozícii dlžníka alebo veriteľa. Na našom portáli tak môžete svoju pohľadávku zverejniť a výhodne predať alebo naopak, pohľadávku kúpiť a následne ju použiť na započítanie s pohľadávkou svojho veriteľa za účelom zníženia svojho dlhu.

Príklad č. 1 – dlhujú vám peniaze a potrebujete sa zbaviť pohľadávky

Na našom portáli v sekcii Chcem kúpiť pohľadávku vyhľadáte tretiu osobu, ktorá potrebuje pohľadávku evidovanú voči vášmu dlžníkovi. Predáte mu ju a získate naspäť svoje finančné prostriedky. Samozrejme, jeho ponuka bude nižšia (napr. 40, 50 alebo 60 %) ako nominálna hodnota vašej pohľadávky. Vzhľadom k okolnostiam však pôjde o najlepšie možné riešenie, nakoľko aspoň časť svojich peňazí získate späť rýchlo a jednoducho. Menšia strata je lepšia ako veľká strata.

Príklad č. 2 – dlžíte niekomu peniaze a svoju pohľadávku chcete znížiť kúpou pohľadávky voči nemu

Dlhujete svojmu obchodnému partnerovi peniaze? V sekcii Aktuálne ponuky pohľadávok vyhľadáte pohľadávku voči nemu, výhodne ju kúpite a následne započítajte s jeho pohľadávkou voči vám. Ak budete konať rýchlo a rozumne, môžete napr. svoj záväzok vo výške 100 000 Eur zaplatiť pohľadávkou, ktorú ste kúpili napr. len za 60 000 Eur. Takúto pohľadávku môžete získať od niekoho, kto z dôvodu aktuálne zlej situácie nie je ochotný svoju pohľadávku zdĺhavo vymáhať a radšej ju s istou stratou okamžite predá.

Ako funguje burzapohladavok.eu?

Chcete svoju pohľadávku predať?

 1. Zaregistrujte sa zdarma. Vyplňte registračný formulár a počkajte na potvrdenie registrácie.
 2. Prihláste sa do svojho účtu a pridajte pohľadávku do našej databázy;
 3. Obratom vám pošleme za jej pridanie pred faktúru s poplatkom vo výške 10 Eur;
 4. Akonáhle zaevidujeme vašu platbu, pohľadávku zverejníme;
 5. Ponuky na odkúpenie vašej pohľadávky vám oznámime mailom alebo telefonicky.

Hľadáte pohľadávku za účelom kúpy?

 1. Zaregistrujte sa zdarma. Vyplňte registračný formulár a počkajte na potvrdenie registrácie.
 2. Prihláste sa do svojho účtu a vyhľadajte pohľadávku o ktorú máte záujem alebo v sekcii Chcem kúpiť pohľadávku zverejnite svoju ponuku na kúpu pohľadávky voči konkrétnemu subjektu;
 3. Pri každej pohľadávke v našej databáze je formulár, prostredníctvom ktorého nám môžete oznámiť svoj záujem o jej kúpu; 
 4. Ostatné je na nás. V čo najkratšom čase vás budeme kontaktovať mailom alebo telefonicky a v kooperácii s majiteľom pohľadávky dohodneme detaily jej kúpy.

V obidvoch prípadoch sa o realizáciu predaja alebo kúpy pohľadávky postaráme my. Poskytneme vám kompletnú právnu pomoc a poradenstvo. Zabezpečíme všetky zmluvy, tlačivá, navrhneme najrýchlejší postup a postaráme sa o bezproblémový priebeh obchodu.

Vyriešte svoje pohľadávky už dnes, čas hrá proti vám

Stará zásada rímskeho práva hovorí: „VIGILANTIBUS IURA“ „Právo chráni toho, kto o svoje právo náležite dbá“. Nestrácajte čas - zaregistrujte sa už dnes a vyriešte svoje pohľadávky čo najvýhodnejšie a v súlade so zákonom.

Chcem sa registrovať